Gonyosoma oxycephalum

Spitzkopfnatter (Gonyosoma oxycephalum) im Queen Saovabha Memorial Institute, Bangkok
Gonyosoma oxycephalum
Zeige Bild in voller Größe… Größe: 44KB